ODEX - Textilní výrobní společnost

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Odex, spol. s r.o.

se sídlem náměstí Míru 199, 696 42 Vracov

identifikační číslo: 60705590

DIČ: CZ60705590

zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15079                        

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://shop.odex.cz/

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Odex, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 199, 696 42 Vracov , identifikační číslo: 60705590, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15079 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://shop.odex.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém  jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 ZÁPIS DO KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci vybraných zemí uvedených ve webovém rozhraní obchodu. Mimo stanovené země mohou být náklady na dodání zboží dodatečně účtovány.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

2.5 Objednávkový formulář obsahuje informace o:

2.5.1. Objednávaném zboží (objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7 Odeslání objednávky se považuje za akt kupujícího, který jednoznačně identifikuje objednané zboží, kupní cenu, kupujícího, způsob platby kupní ceny a představuje pro strany závazný návrh kupní smlouvy. Aby byla objednávka platná, musí být všechny požadované informace vyplněny v objednávkovém formuláři; kupující potvrdí, že si přečetl obchodní podmínky a souhlasí s nimi na webových stránkách.

2.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11 V případě, že prodávající nebude schopen splnit žádný z požadavků uvedených v objednávce, zašle prodávající pozměněnou nabídku kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího s uvedením možných možností objednávky a bude požadovat stanovisko kupujícího.

2.12 Tato pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a jako taková se uzavře pouze na základě e-mailu, který kupující přijme.

2.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3 CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu kreditní kartou, debetní kartou nebo společností PayPal. Vaši Objednávku nepotvrdíme, dokud neobdržíme potvrzení a potvrzení platby.

3.2 Kupující je rovněž povinen se informovat o možných clech týkajících se jeho země. Tato cla nejsou zahrnuta v konečné ceně výrobku.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu ani obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 3.6 Obchodních podmínek týkajících se povinnosti zaplatit kupní cenu předem.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5 V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna při připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4 ODSTOUEPNÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1 O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

4.1.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující písemnou formou. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího odex@odex.cz . Doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o nákupu se řídí ustanovením čl. 11 obchodních podmínek.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu to na adresu sídla společnosti: Odex, spol. s.r.o., náměstí Míru 199, Vracov, 696 42, Česká republika. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Produkt musí být vrácen čistý, nepoškozený a nepoužitý, aby byly peníze vráceny zákazníkovi.

4.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Balíček vrácený do skladu jako nedoručený tam bude uložen po dobu 6 měsíců – poté bude objednávka zrušena.

5.6 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

7.2.3 Kvalita a verze odpovídá stanovenému vzorku nebo vzoru, pokud byla kvalita a verze specifikována na základě stanoveného vzorku nebo vzoru;

7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V takovém případě kupující informuje prodávajícího o takové vadě. V případě uznání reklamace poskytne prodávají kupujícímu 2 možnosti jejího řešení: 1) Prodávající může kupujícímu buď vrátit kupní cenu, kterou zaplatil za produkt spolu s náklady na dopravu 2) prodávající může kupujícímu poslat nový produkt. Je odpovědností kupujícího, aby si vybral mezi těmito dvěma možnostmi a informoval prodávajícího o svém rozhodnutí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamace se považuje za uplatněnou při dodání reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy odex@odex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9 CHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí s tím, že jsou zpracovávány a používány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, identifikační číslo společnosti, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně označované jako "osobní údaje").

9.3 Kupující souhlasí a je si vědom toho, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje za účelem výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely správy uživatelského účtu. Pokud kupující nezvolí jinou možnost, kupující souhlasí s tím, že prodávající bude osobní údaje zpracovávat i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. V rámci tohoto článku nesmí souhlas se zpracováním osobních údajů představovat požadavek, který by sám o sobě mohl zabránit uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující si je vědom povinnosti poskytnout osobní údaje (při registraci, pro Uživatelský účet a při zadávání objednávek prostřednictvím webového rozhraní e-shopu) a poskytnout správné a přesné osobní údaje a informovat prodávajícího o jakýchkoli změnách osobní údaje bez zbytečného odkladu.

9.5 Prodávající může pověřit třetí stranu, která bude zpracovávat osobní údaje kupujícího. S výjimkou osob přepravujících zboží nesmí prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího sdělit žádné osobní údaje třetím stranám.

9.6 Osobní údaje se zpracovávají na dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí automatizovaného procesu nebo ručně v papírové podobě.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že kupující si je vědom skutečnosti, že údaje byly poskytnuty dobrovolně.

9.8 Domnívá-li se kupující, že prodávající nebo osoba zpracovávající údaje (dle čl. 9.2) zpracovává osobní údaje v rozporu s pravidly popisujícími ochranu soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, nebo jsou-li poskytnuté osobní údaje nepřesné, pokud jde o účely zpracování, má kupující nárok na:

9.8.1. Požadovat, aby prodávající nebo osoba zpracovávající údaje poskytovala vysvětlení

9.8.2. Požádat prodávajícího nebo osobu zpracovávající údaje, aby situaci napravila.

9.9. Pokud kupující požádá o informace o zpracování osobních údajů, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu tyto informace. Prodávající je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu za informace poskytnuté podle předchozí věty. Tato kompenzace však nepřesáhne náklady potřebné pro poskytnutí příslušných informací.

9.10. Na požádání je správce povinen odstranit shromážděné osobní údaje o osobě, která žádá o jejich odstranění. To neplatí, pokud je správce ze zákona povinen k uložení těchto dat.

10 DISTRIBUCE KOMERČNÍCH ZPRÁV A UKLÁDÁNÍ SOUBODŮ COOKIE

10.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12 DORUČOVÁNÍ

 

12.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

13 Mimosoudní řešení sporů

13.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

14 Závěrečná ustanovení

14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování náměstí Míru 199, Vracov 696 42, adresa elektronické pošty odex@odex.cz

Vracov, 1. 9. 2021

Martin Lejsal

Zpět do obchodu